công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Các thành phần của Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán là một bản báo cáo về tình trạng tài chính của bạn và các kiểm soát nội bộ kế toán. Nó tóm tắt các phát hiện của kiểm toán viên và cung cấp cho bạn các khuyến nghị để cải thiện hệ thống kế toán của bạn. Báo cáo kiểm toán được chia thành các thành phần tương tự tạo nên các thủ tục kiểm toán. Báo cáo cũng chứa ý kiến ​​của kiểm toán viên mà ông đã hình thành trong khi tiến hành kiểm toán. Nếu bạn nhận được một ý kiến ​​không đủ tiêu chuẩn, báo cáo tài chính và kiểm soát kế toán nội bộ của bạn được thông qua. Các báo cáo tài chính được chuẩn bị theo các chuẩn mực kế toán được chấp nhận, và các điều khiển kế toán của bạn là đầy đủ.
 
Phần giới thiệu
Phần giới thiệu xác định báo cáo kiểm toán đã được chuẩn bị cho ai. Nó nêu lý do tại sao kiểm toán được tiến hành và đặt tên cho người tiến hành kiểm toán. Phần giới thiệu này xác nhận các đại diện bạn đã thực hiện về tính chính xác của báo cáo tài chính và thông tin doanh nghiệp của bạn. Phần giới thiệu cung cấp tổng quan về hoạt động kinh doanh của bạn, lập kế hoạch tài chính dài hạn và các chính sách và thực hành quản lý tiền mặt của bạn. Nó đánh giá các chính sách bảo hiểm của bạn như là một phần trong kế hoạch quản lý rủi ro của bạn. Phần giới thiệu cũng chứa một biểu đồ tổ chức xác định nhân viên và trách nhiệm của họ trong doanh nghiệp của bạn.
 
Mục tài chính
Phần tài chính là đánh giá các báo cáo tài chính của bạn dựa trên thử nghiệm của kiểm toán viên. Kiểm toán viên đã xác định báo cáo tài chính nào đã được kiểm tra và xác nhận rằng việc kiểm toán được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận chung. Báo cáo thu nhập và bảng cân đối thường được kiểm tra trong quá trình kiểm toán. Phần tài chính tiết lộ phạm vi mẫu thử và bao gồm ý kiến ​​của kiểm toán viên về việc báo cáo tài chính của bạn có tuân thủ các Chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung hay không.
 
Phần bổ sung bắt buộc
Các tài liệu cần thiết để làm rõ thông tin trong báo cáo tài chính được tìm thấy trong phần bổ sung bắt buộc. Các tài liệu này không phải là một phần trong báo cáo tài chính của bạn mà là các tài liệu độc lập bổ sung. Ví dụ: tài liệu bổ sung bắt buộc sẽ so sánh dự báo khoảng không quảng cáo được lập ngân sách của bạn với khoảng không quảng cáo thực tế được sử dụng. Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm tra và thử nghiệm lấy mẫu thông tin bổ sung. Kiểm toán viên phải tiết lộ nếu các tài liệu bổ sung không đầy đủ hoặc nếu bạn quyết định không cung cấp cho họ.
 
Phần phát hiện và đề xuất
Báo cáo kiểm toán kết thúc với một danh sách các phát hiện xác định nơi mà hệ thống kế toán của bạn có thể được cải thiện. Các kiểm toán viên đưa ra các khuyến nghị cụ thể mà bạn có thể quyết định thực hiện. Ví dụ: kiểm toán viên có thể khuyên bạn nên thiết lập hệ thống để điều tra lý do phân kỳ lớn giữa doanh số bán hàng ước tính và số tiền thực tế đã bán. Kiểm toán viên cũng sẽ bao gồm thông tin về các lợi ích liên quan đến việc triển khai các đề xuất được đề xuất.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn