công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Cách xác định mục tiêu và tiêu chí kiểm toán

Phạm vi kiểm toán, được định nghĩa là lượng thời gian và tài liệu liên quan đến kiểm toán , là một yếu tố quan trọng trong tất cả các kiểm toán. Phạm vi kiểm toán, cuối cùng, thiết lập mức độ kiểm toán sâu được thực hiện. Nó có thể từ đơn giản đến hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các tài liệu của công ty. Giới hạn phạm vi kiểm toán  có thể do các mục đích khác nhau được liệt kê, giúp bạn xác định được mục tiêu kiểm toán từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể.
 
Cách xác định mục tiêu và tiêu chí kiểm toán
 
Mục tiêu kiểm toán
 
- Xây dựng mục tiêu kiểm toán của cuộc kiểm toán phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; phù hợp và cụ thể hóa mục tiêu kiểm toán dài hạn, trung hạn và đặc biệt là mục tiêu kiểm toán xác định tại kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. 
 
- Mục đích của kiểm toán là cung cấp một kiểm tra độc lập khách quan về báo cáo tài chính, làm tăng giá trị và độ tin cậy của báo cáo tài chính do quản lý tạo ra, làm tăng niềm tin của người dùng trong báo cáo tài chính, giảm rủi ro của nhà đầu tư và giảm chi phí vốn
 
- Mục tiêu kiểm toán phù hợp với khả năng và nguồn lực hiện có của đơn vị nhằm đảm bảo cho kế hoạch kiểm toán mang tính khả thi và cuộc kiểm toán thực hiện có chất lượng. Đồng thời mục tiêu kiểm toán phù hợp với đối tượng kiểm toán cũng như đặc điểm của khách thể kiểm toán.
 
Tùy theo loại hình kiểm toán, mục tiêu chủ yếu của cuộc kiểm toán có thể là:
 
+ Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính, báo cáo tài chính.
 
+ Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 
 
+ Kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán. 
 
+ Thông qua hoạt động kiểm toán chỉ ra các sai phạm và kiến nghị với đơn vị được kiểm toán về biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ; kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; đề xuất với Chính phủ và cơ quan liên quan những kiến nghị sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính, tài sản công được sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.
 
Xác định tiêu chí kiểm toán
 
Tiêu chí kiểm toán được xác định cho từng cuộc kiểm toán phù hợp với mục đích, nội dung của cuộc kiểm toán, phù hợp với các dạng công việc là kiểm tra xác nhận hoặc kiểm tra đánh giá.
 
a) Đối với kiểm toán hoạt động, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 37 đến Đoạn 43 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.
 
b) Đối với kiểm toán tài chính, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 26 đến Đoạn 28 CMKTNN 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.
 
c) Đối với kiểm toán tuân thủ, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 28 đến Đoạn 32 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.
 
Nếu một kiểm toán tiết lộ gian lận
 
Tuy nhiên, nếu việc kiểm toán đang được thực hiện để tìm kiếm gian lận , thông thường nó sẽ có phạm vi kiểm toán sâu hơn . Nó có thể bao gồm các bản ghi từ nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ trước. Điều này là do thực tế rằng, ít nhất, một sự vi phạm chính sách của công ty đã xảy ra. Kiểm toán viên chuyên dụng  , hoặc là nhân viên công ty hoặc kiểm toán viên thuê , dành toàn bộ sự nghiệp của họ trong việc này. Họ thường dành nhiều thời gian hơn và nhìn sâu xa hơn trong quá trình này.

Kiểm Toán MKF cung cấp các dịch vụ kiểm toán như:

+ kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm

+ kiểm toán vốn đầu tư FDI

TEL: 0972 868 960 - Ms Việt


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn