công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Hướng dẫn cách xác định trọng yếu kiểm toán

Khi được quản lý hiệu quả, kiểm toán nội bộ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc giúp một tổ chức đạt được các mục tiêu của nó. Các tổ chức có hoạt động kiểm toán nội bộ có khả năng xác định rủi ro kinh doanh và hệ thống kém hiệu quả hơn, thực hiện hành động khắc phục thích hợp và cuối cùng hỗ trợ cải tiến liên tục. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao độ tin cậy của kiểm toán nội bộ, hiệu quả và hiệu quả của kiểm toán phải được giám sát. Cách để xác định trọng yếu điểm kiểm toán sẽ giúp doanh nghiệp bạn tốt nhất.

Hướng dẫn cách xác định trọng yếu kiểm toán

1. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán về tính trọng yếu, kiểm toán viên cần đưa ra các xét đoán về trọng yếu dựa trên:
 
a) Mối quan hệ giữa trọng yếu và mức độ rủi ro kiểm toán;
 
b) Các đánh giá về mặt định tính, định lượng.
 
Kiểm toán viên cần dựa trên các thông tin thu thập được và từ kinh nghiệm nghề nghiệp để xác định mức độ rủi ro kiểm toán đối với tổng thể báo cáo tài chính và đối với từng khoản mục trong báo cáo tài chính từ đó xác định các mức trọng yếu cho phù hợp để đảm bảo cho báo cáo tài chính sau khi kiểm toán không chứa đựng những sai sót trọng yếu mà kiểm toán viên không phát hiện ra. Kiểm toán viên cũng cần xem xét đánh giá các yếu tố định tính trong kiểm toán tuân thủ; khía cạnh định tính của các của vấn đề, nội dung hay hoạt động trong kiểm toán hoạt động. 
 
2. Để xác định trọng yếu kiểm toán, kiểm toán viên dựa trên sự hiểu biết về doanh nghiệp và các quy định của luật pháp, mức độ nhạy cảm cũng như giá trị cụ thể của từng khoản mục trên báo cáo tài chính. Mức độ nhạy cảm bao hàm các vấn đề chủ yếu sau:
 
a) Các mối quan tâm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quản lý và điều hành nền kinh tế;
 
b) Việc tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền;
 
c) Các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm (nếu có).
 
3. Cần lưu ý là trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán phải xác lập mức trọng yếu. Khi chuẩn bị kết thúc hoạt động kiểm toán, mức trọng yếu có thể phải điều chỉnh lại theo các chỉ tiêu thực tế đã được xác định. Ngoài ra, ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, kiểm toán viên có thể chủ động xác lập một mức trọng yếu thấp hơn mức dự tính để tăng khả năng phát hiện sai lệch trên báo cáo tài chính và giảm rủi ro kiểm toán.
 
Trình tự, thủ tục xác định trọng yếu kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán thực hiện theo quy định tại các CMKTNN 1320
 
- Xác định và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tài chính; Đoạn 21 đến Đoạn 22 CMKTNN 3000
 
- Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính; Đoạn 23 đến Đoạn 24 CMKTNN 3000
 
- Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 19 đến Đoạn 24 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của Kiểm toán nhà nước.
 
- Trình tự, thủ tục xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán thực hiện theo quy định tại Đoạn 45 đến Đoạn 56 CMKTNN 1315
 
- Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 16 đến Đoạn 18 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của Kiểm toán nhà nước.
 
4. Trọng tâm kiểm toán
 
Trên cơ sở mục tiêu, nội dung kiểm toán đối với lĩnh vực doanh nghiệp theo hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước, sau khi phân tích, đánh giá các thông tin tài chính, tình hình tuân thủ quy định và hiệu quả hoạt động đã thu thập được; phân tích đánh giá thực trạng quản lý và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, căn cứ vào mục tiêu kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, hàng năm bộ phận lập kế hoạch kiểm toán phải xác định những mục tiêu, nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán, gắn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
 
Hướng dẫn thực hành này giúp các kiểm toán viên nội bộ đo hiệu quả và hiệu quả của họ bằng cách cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập quy trình đo lường hiệu suất, xác định các biện pháp hiệu suất quan trọng và theo dõi và báo cáo mức độ dịch vụ khách hàng được cung cấp cho các bên liên quan kiểm toán nội bộ.
 
Các phép đo hiệu quả và hiệu quả có thể vừa định lượng vừa định tính. Điều quan trọng đối với hoạt động kiểm toán nội bộ là thu thập phản hồi từ các bên liên quan chính về hiệu quả kiểm toán và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
 
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn