công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Hướng dẫn khảo sát thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán

Quy trình kiểm toán được diễn ra rất nhiều bước tiến hành chung quy trình với nhau được hướng dẫn chi tiết trong bài viết "Hướng dẫn khảo sát thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán" dưới đây mời bạn tham khảo.

1. Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát
 
a) Lập Đề cương khảo sát
Đề cương khảo sát gồm các nội dung chủ yếu sau:
 
- Thông tin cơ bản cần thu thập theo tính chất của cuộc kiểm toán.
 
- Căn cứ và yêu cầu khảo sát.
 
- Các tài liệu, hồ sơ khác cần thu thập liên quan đến vấn đề được kiểm toán.
 
- Đơn vị được khảo sát chi tiết.
 
- Phương thức tổ chức khảo sát.
 
- Thời gian, nhân sự thực hiện.
 
b) Phê duyệt đề cương khảo sát
 
Kiểm toán trưởng phê duyệt Đề cương khảo sát trước khi gửi đơn vị được khảo sát và triển khai thực hiện khảo sát.
 
c) Gửi Đề cương khảo sát
 
Đề cương khảo sát được gửi cho đơn vị được khảo sát kèm theo Công văn gửi Đề cương khảo sát trước khi thực hiện các thủ tục khảo sát, thu thập thông tin tại đơn vị.
 
2. Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 
 
a) Thông tin cần thu thập về hệ thống kiểm soát nội bộ
 
- Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị;
 
- Môi trường kiểm soát;
 
- Hệ thống thông tin liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính bao gồm cả các quy trình hoạt động có liên quan và trao đổi thông tin;
 
- Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát được thực hiện.
 
- Giám sát các kiểm soát.
 
 - Các tài liệu văn bản về điều lệ, quy chế hoạt động, quy trình kiểm soát nội bộ (nếu có) của đơn vị được kiểm toán.
 
- Tình hình và kết quả kiểm soát nội bộ.
 
b) Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ
 
Các phương pháp chủ yếu: 
 
- Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị.
 
- Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước.
 
- Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan.
 
- Thử nghiệm một số khâu của quy trình kiểm soát nội bộ. 
 
- Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.
 
3. Khảo sát thu thập thông tin về tình hình tài chính và tình hình liên quan 
 
a) Thông tin cần thu thập
Tùy theo loại hình kiểm toán, mục tiêu và yêu cầu của cuộc kiểm toán để xác định các thông tin cần thu thập có thể bao gồm:
 
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán.
 
- Thông tin về cơ chế quản lý, chế độ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các quy định đặc thù áp dụng đối với đơn vị.
 
- Tình hình tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính; công tác quản lý tài chính, các hoạt động, các giao dịch có ảnh hưởng quan trọng.
 
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
- Khuôn khổ lập và trình bày thông tin tài chính, báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.
 
- Nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, trách nhiệm với công chúng, khách hàng và nhà cung cấp,...
 
- Những vấn đề, sự vụ thanh tra, kiểm tra đã có kết luận liên quan đến hoạt động thời kỳ kiểm toán; những khiếu kiện của cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác có liên quan đến đơn vị được kiểm toán,...(nếu có)
 
- Những sai sót và gian lận được phát hiện từ những cuộc kiểm toán trước; các ghi nhớ từ các cuộc kiểm toán trước.
 
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị và thư quản lý của công ty kiểm toán độc lập (nếu có).
 
- Các tranh chấp về hợp đồng kinh tế, tài chính, các vụ kiện đang chờ xét xử liên quan đến đơn vị được kiểm toán. 
 
b) Phương pháp thu thập thông tin
 
- Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán.
 
- Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực.
 
- Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.
 
- Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
- Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán.
 
- Thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc thù khác.
 
4. Khảo sát thu thập thông tin phục vụ kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động
 
a) Thông tin cơ bản liên quan đến hệ thống văn bản pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện phục vụ cho công tác kiểm toán tuân thủ như: Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Đất đai, các văn bản pháp luật thuế, tài chính kế toán...áp dụng chung cho các doanh nghiệp; Luật chuyên ngành..., chiến lược phát triển, kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ,...;
 
b) Thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có thể sử dụng cho việc kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp như: Chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm,...
 
Việc khảo sát và thu thập thông tin thực hiện theo quy định tại Đoạn 13 đến Đoạn 44 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính, Đoạn 18 đến Đoạn 19 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động, Đoạn 10 đến Đoạn 13 của CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của Kiểm toán nhà nước.
 
Lưu ý khi khảo sát, thu thập thông tin phải kết hợp thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán tổng quát và lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 
Nếu doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu muốn thuê dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hãy liên hệ với chúng tôi CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF với phương trâm " Minh Bạch - Khách Quan"..chúng nhận kiểm toán trên toàn quốc.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn